پوشاندن مفاصل ساختماني بسيار مهم است. يكي از ويژگي هاي بارز كفپوش اپوكسي، ظاهر يكنواخت و صاف آن است. ولي با اين حال بايد توجه داشته باشيد كه پوشاندن مفاصل ساختماني با كفپوش اپوكسي كار مناسبي نيست.